Hva er humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning?

Holbergprisen går årlig til en forsker som som står for «fremragende vitenskapelig arbeid innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi». Forskningsprosjektet som dere skal til å gjennomføre i Holberprisen i Skolen nødvendigvis befinne seg innenfor en av disse områdene. Men hva er egentlig «humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi»?

Før vi kan svare på det spørsmålet, er det greit å vite at akademikere tenker ulikt om hvordan disse fagområdene skal defineres og hva som eventuelt skiller dem. Man kan for eksempel hevde at juss kan ses på som et samfunnsvitenskapelig fag, og teologi som et humanistisk. Det vil også være ulike måter å komme frem til svaret på spørsmålet fra, ut fra hvilken sammenheng man stiller dem i: Dersom man lurer på hvordan man skal dele opp et universitet i fakulteter og institutter, så kan det hende at et fag som legges på Samfunnsvitenskapelig fakultet på et fakultet, havner på Humanistisk fakultet hos et annet. Områdene humaniora og samfunnsvitenskap rommer mange fagretninger, mens juss og teologi er i de fleste tilfeller konkrete fagtradisjoner (selv om disse også rommer mye mangfold).

Hva som skiller disse er ikke så viktig i denne sammenhengen, vi skal heller se på hva de har til felles: mennesket som et sosialt og kulturelt vesen. Det er med andre ord det forskningsprosjektet dere skal lage og gjennomføre bør handle om. Dere skal prøve å finne ut noe som gjør vi kan bedre forstå hvordan mennesker inngår i det sosiale og kulturelle. Og det er jo et ganske bredt tema som kan gå på alt fra språk, litteratur, kunst, arbeidsliv, integrering, religion, sosiale medier, historie, menneskerettigheter, demokrati, håndtverkstradisjoner, eller politikk. Lista kunne vært mye lengre.

Når dette er sagt, så kan det være nyttig for dere å tenke over om dere er mest interessert i å undersøke noe som har med samfunnet å gjøre, eller om dere vil finne ut noe om kultur. For det første vil det være naturlig å se til samfunnsvitenskapelige kilder og forskerere, mens for det siste kan det være mer nyttig å se til de humanistiske. Om dere vi ha en idé om hva som foregår i samfunnsvitenskapene, juss, teologi og humaniora, så kan dere se nærmere nettstedene til de forskjellige universitetene i Norge:

Last updated